nie pokazuj tego więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Bezpośrednie oferty od właścicieli nieruchomości

 
Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je!

Sprzedam mieszkanie, Warszawa - Mokotów (107 m2) 490 000 PLN

Numer oferty 57755, Oferta z dnia: 2015-10-20
 

Informacje o ofercie:

Syndyk masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem C-62 (litera ?C? ? sześćdziesiąt dwa), usytuowanego na szóstym piętrze (siódmej kondygnacji nadziemnej) w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy Alei Wyścigowej numer 4 (cztery), dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw WA2M/00437480/1, wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci:
- pow. lokalu 107,47 m?
- pomieszczenia gospodarczego numer 112 (sto dwanaście) o powierzchni 3,00 m2 (trzy metry kwadratowe) położonego na poziomie -2 (minus dwa) budynku,
- miejsca postojowego numer 268 (dwieście sześćdziesiąt osiem) o powierzchni 11,93 m2 (jedenaście metrów kwadratowych dziewięćdziesiąt trzy setne metra kwadratowego) położonego na poziomie -2 (minus dwa) budynku,
- miejsca postojowego numer 269 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć) o powierzchni 11,51 m2 (jedenaście metrów kwadratowych pięćdziesiąt jeden setnych metra kwadratowego) położonego na poziomie -2 (minus dwa) budynku,
wraz prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 15736/2600826 (piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć łamane przez dwa miliony sześćset tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz takiego samego udziału we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Wraz z nabyciem przedmiotowego lokalu nabywca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z ustalonego na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 20 lipca 2007 r. przez notariusza Wiktora Wągrodzkiego za Rep. A 12902/2007 sposobu korzystania z miejsca postojowego o numerze 69 (sześćdziesiąt dziewięć) o powierzchni 11,83 m2 (jedenaście metrów kwadratowych osiemdziesiąt trzy setne metra kwadratowego) położonego na poziomie -1 (minus jeden) budynku oraz miejsca postojowego numer 70 (siedemdziesiąt) o powierzchni 11,62 m2 (jedenaście metrów kwadratowych sześćdziesiąt dwie setne metra kwadratowego) położonego na poziomie -1 (minus jeden) budynku.
Przedmiot sprzedaży szczegółowo opisany powyżej zwany jest dalej ?Nieruchomością?.
Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pok. 238. Ponadto operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości oraz informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Jasnodworskiej 7 lok. 103, 01-745 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55).
Cena wywoławcza: 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2015 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu (oznaczenie Sądu wraz z pełnymi danymi adresowymi), koniecznie z podaniem sygnatury akt ?X GUp 118/14? oraz wyraźnym dopiskiem ?NIE OTWIERAĆ ? OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY AL. WYŚCIGOWEJ? i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
Oferta zakupu powinna zawierać:
1. oznaczenie przedmiotu przetargu zgodne z pkt 1 zdanie 1 regulaminu przetargu;
2. dokładne oznaczenie składającego ofertę ? imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta oraz numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem;
3. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;
4. w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy, właściwe dokumenty, które to potwierdzają);
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu;
7. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat i podatków związanych z zakupem Nieruchomości;
8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oferowanej Nieruchomości, a także z jej opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
9. oświadczenie oferenta, że akceptuje fakt, iż nie przysługuje mu prawo żądania od syndyka, aby miejsca postojowe o numerach 69 i 70 uzyskały status prawny pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem C-62 usytuowanego w budynku oznaczonym numerem 4 przy Al. Wyścigowej w Warszawie, jak również oświadczenie oferenta, że akceptuje fakt, iż nie przysługuje mu prawo do żądania od syndyka, aby miejsca postojowe o numerach 268, 269, 69 i 70 zostały wyodrębnione do odrębnej księgi lub ksiąg wieczystych;
10. dowód wpłaty wadium.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości:
Maciej Szajda
prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą
PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda
w upadłości likwidacyjnej

Bank Zachodni WBK S.A.
28 1090 1694 0000 0001 2402 8029

W tytule przelewu winno być wpisane: ?WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY AL. WYŚCIGOWEJ?.
Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu - winien być uznany kwotą wadium przed datą złożenia przez oferenta oferty w przetargu, czyli najpóźniej do dnia 4 grudnia 2015 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2015 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godz. 10:15. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.
Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny).
Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również znajduje się w aktach postępowania upadłościowego, w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pok. 238.

Dane o nieruchomości

Rynek: wtórny Powierzchnia: 107 m2 Liczba pokoi: 5

Lokalizacja

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Telefon: 22 639 45 55
W przypadku kontaktu z ogłoszeniodawcą, prosimy o powołanie się na serwis OfertyBezposrednie.pl. Dziękujemy!
Temat:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Treść wiadomości:
Odśwież obrazek
Kod z obrazka: