nie pokazuj tego więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Bezpośrednie oferty od właścicieli nieruchomości

 
Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je!

Sprzedam działkę, Kraśnica (173000 m2) 50 000 PLN

Numer oferty 57757, Oferta z dnia: 2015-10-20
 

Informacje o ofercie:


Syndyk masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej we wsi Kraśnica, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie, w skład której wchodzą niezabudowane działki o numerach: 543, 544, 545, 546 i 547, o łącznym obszarze ujawnionym w księdze wieczystej wynoszącym 1,73 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw PT1O/00046875/3.
Przedmiot sprzedaży szczegółowo opisany powyżej zwany jest dalej ?Nieruchomością?.
Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pok. 238. Ponadto
operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości oraz informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Jasnodworskiej 7 lok. 103, 01-745 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55).
Cena wywoławcza: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2015 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt ?X GUp 118/14? oraz wyraźnym dopiskiem ?NIE OTWIERAĆ ? OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WE WSI KRAŚNICA? i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
Oferta zakupu powinna zawierać:
1. dokładne oznaczenie składającego ofertę ? imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta oraz numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem;
2. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;
3. w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
4. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy, właściwe dokumenty które to potwierdzają);
5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu;
6. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat i podatków związanych z zakupem Nieruchomości;
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oferowanej Nieruchomości, a także z jej opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, jak również że istnienie rozbieżności pomiędzy rzeczywistą powierzchnią działek wchodzących w skład Nieruchomości a powierzchnią Nieruchomości ujawnioną w księdze wieczystej Kw PT1O/00046875/3 nie stanowi podstawy do uchylenia się przez składającego ofertę od zawarcia umowy sprzedaży oraz zmiany ceny;
8. dowód wpłaty wadium.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości:
Maciej Szajda
prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą
PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda
w upadłości likwidacyjnej

Bank Zachodni WBK S.A.
28 1090 1694 0000 0001 2402 8029

W tytule przelewu winno być wpisane: ?WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WE WSI KRAŚNICA?.
Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu - winien być uznany kwotą wadium przed datą złożenia przez oferenta oferty w przetargu, czyli najpóźniej do dnia 4 grudnia 2015 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2015 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.
Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny).
Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również znajduje się w aktach postępowania upadłościowego, w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pok. 238.




Dane o nieruchomości

Powierzchnia: 173000 m2

Lokalizacja

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Telefon: 22 639 45 55
W przypadku kontaktu z ogłoszeniodawcą, prosimy o powołanie się na serwis OfertyBezposrednie.pl. Dziękujemy!
Temat:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Treść wiadomości:
Odśwież obrazek
Kod z obrazka: